Profesionální předseda výboru SVJ

Profesionální předseda výboru SVJ

Nejste spokojeni s funkcí Vašeho výboru SVJ?
Nikdo z členů SVJ nechce být předsedou nebo členem výboru?
Máme pro Vás efektivní řešení!

Předseda společenství nebo předseda výboru

 • jednáme ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění SV (dříve SVJ)
 • odpovídáme za vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky včetně plnění daňových povinností společenství
 • odpovídáme za vedení písemností (vedení evidence členství), zápisů ze shromáždění, usnesení a případnou skartaci písemností
 • činíme opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků
 • vedeme evidenci vlastníků jednotek a plníme povinnosti ve vztahu k společenství vlastníků jednotek
 • samostatně uzavíráme smlouvy dle finančního limitu určeného shromážděním
 • zajišťujeme včasné plnění závazků společenství vzniklé ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám, včas uplatňujeme pohledávky společenství
 • svoláváme shromáždění vlastníků, připravujeme podklady pro shromáždění, zajišťujeme pozvánky a prezenci, řídíme a organizujeme jednání shromáždění vlastníků jednotek, zajišťujeme zápis z jednání
 • zajišťujeme plnění usnesení shromáždění vlastníků a odpovídáme mu za svou činnost
 • vyřizujeme žádosti, doporučení, připomínky a stížnosti obdržené od členů společenství
 • poskytujeme průběžné informace členům společenství o své činnosti, důležitém dění ve společenství, o věcných a finančních výsledcích správy společných částí domu
 • zajišťujeme zpracování a schválení věcného a finančního plánu oprav a investic
 • navrhujeme výši záloh na úhradu za jednotlivé služby a způsob rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky, není-li rozúčtování úhrad za služby stanoveno zvláštním právním předpisem, provádíme kontrolu vyúčtování nákladů
 • konáme pravidelné porady se správcem objektu, včetně pravidelné kontroly objektu
 • vymáháme plnění povinností stanovených členům společenství
 • dohlížíme na výkon činnosti správce, provádíme jeho kontrolu

Svolání a konání shromáždění SV

 • Pro účely shromáždění nabízíme zasedací místnost v sídle RAK CZ a.s. s kapacitou 30 osob a její využití není zvlášť účtováno.
 • Organizace hlasování
Kontaktujte nás pro vypracování nezávazné nabídky Volejte 224 810 045 nebo pište na info@rak.cz